ratzon.jpg"המבנה ועקרונות הפעולה של כוח הרצון"
הרצאה מרתקת המציגה את המבנה ואופן הפעולה של "מנגנון כוח הרצון", אותו מנגנון מופלא האחראי להפקת תעצומות הנפש החלטיות, תעוזה, נחישות והתמדה הדרושים בכל התמודדות, שינוי, פריצת דרך והצלחה.
הרצאה זו שתקנה לכם ידע וכלים להבין מקורם של מחסומים וקשיים ולהעצים את יכולת ההתמודדות וההשגיות שלכם, שופכת אור על הגורמים ההופכים אדם אחד לנחוש והחלטי ואדם אחר לחסר יכולת וחלש אופי, אדם אחד לשאפתן ומצליחן סידרתי ואחר לחסר מוטיבציה ונכשל.  

בהרצאה מוצג בצורה ברורה ומרתקת הדמיון המופלא באופן הפעולה של שני מנגנוני הפקת הכוח של האדם: מנגנון הפקת הכוח הפיסיולוגי האחראי על תנועה והתקדמות במרחב הגשמי, ומנגנון הפקת הכוח המנטלי האחראי על תנועה במרחב ההשגיות, ההגשמה והמימוש העצמי. זהות מוחלטת במובנות ובחוקיות המאפשרת לישם את כל הידע העצום הקיים לגבי שיטות ודרכים לחיזוק שיפור ויעול הפקת הכוח הפיסי, אל מכלול הפקת הכוח המנטלי ! (לא נידרש כל ידע מוקדם בפיסיולוגיה)

הכרת המכניזם של מנגנון הכוח המנטלי, שופכת אור על הגורמים ההופכים אדם אחד לנחוש והחלטי ואדם אחר לחסר יכולת וחלש אופי. אדם אחד לשאפתן ומצליחן סידרתי ואחר לחסר מוטיבציה ונכשל.
הבנת המובנות והחוקיות של מנגנון הפקת הכוח המנטלי, מקנה יכולת לשפר, ליעל ולחזק את מנגנון הכוח המנטלי. הענקת מובנות וחוקיות למנגנון הפקת כוחות הנפש; החלטיות, תעוזה, נחישות, והתמדה + סידרת התרגילים לחיזוקם, מעצימה את יכולת המימוש וההגשמה. מאפשרת הבנת מקורם ופריצתם של מחסומים וקשיים בדרך להשגת מטרות. משפרת את יכולת ההתמודדות עם משברים ומקנה את הכוח לנוע קדימה במרחב העשייה והביצוע בדרך להגשמה והצלחה.
______________________________________________________
 
בדיוק כמו במכלול הפיסיולוגי, מורכב מנגנון הכוח המנטלי מ"מערכת עיכול מנטלית" הקולטת ומעבדת את "תוצרי המזון המנטלים" למוטיבציה המוזרמת באמצעות "מע' ההובלה המנטלית" אל "השרירים המנטלים". הבנת מנגנון הכוח המנטלי כמנגנון "רב מערכתי", והבנת תפקיד כל מערכת בתהליך (בדיוק כמו מערכותהגוף השונות ותפקידן בתהליך יצירת הכוח במכלול הפיסי), מבהירה מקורם של קשיי מימוש והתמודדות ומאפשרת שיפור יכולת הביצוע.

בדיוק כמו חילוף החומרים -"מטבוליזם" במכלול הפיסי, קיים "מטבוליזם מנטלי" המורכב משילוב התייחסותנו האמוציונלי \ אנליטי למשימה. שילוב זה קובע את רמת יצור המוטיבציה – הדלק של מנגנון יצור הכוח המנטלי. תקינותו של ה"מטבוליזם המנטלי" מהווה תנאי הכרחי ביכולת הפקת הכוח המנטלי הסופי.
 
בדיוק כמו שני מסלולי הכוח הארובי (כושר וסיבולת) והאנארובי (כוח מתפרץ קצר) במיכלול הפיסיולוגי, קיימים במיכלול המנטלי שני מסלולי כוח ניפרדים: "מסלול הכוח האנרובי מנטלי" =  תעוזה והחלטיות  ו"מסלול הכוח הארובי מנטלי" = התמדה ונחישות. לעיתים אנשים בעלי "יכולת מנטלית ארובית" חסרי "יכולת מנטלית אנארובית" או להפך. בהתאם לכך קיימים כשלים לא ברורים ביזום מהלכים או לחילופין בהתמדה.
 
כמו האבחנה בין השלד והשרירים המייצבים האחראים על התמודדות עם עומסים, לעומת השרירים התנועתיים האחראים על תנועתיות במכלול הפיסי, קיימת אבחנה בין "השלד המנטלי והשרירים המייצבים-מנטלים" האחראים על יכולת התמודדות עם משברים וקשיים מנטלים, לעומת "השרירים התנועתיים מנטלים" האחראים על יכולת תנועה קרי השגת השגים ופריצות דרך. אנשים רבים בעלי יכולת התמודדות עם קשיים ומשברים הינם חסרי יכולת לפרוץ, לשנות ולהשיג השגים. אלה אנשים בעלי "שלד מנטלי" חזק אך חסרי "שרירים תנועתיים מנטלים". לעומתם יש את בעלי התעוזה, היוזמה ויכולת ההשגיות אך חסרי יכולת ההתמודדות עם משברים ועומסים מנטלים. חוסן מנטלי נכון הוא איזון בין שתי יכולות אלה.
 
ובדיוק כמו חשיבות מרכיב התזונה ביכולת הפקת כוח פיסי כך חשיבות "התזונה המנטלית" = עידוד , לצורך הפקת כוח ועצימות מנטלים. "תזונה מנטלית" לפני ובהתאם לסוג המאמץ המנטלי – "ארובי מנטלי" או "אנארובי מנטלי". "תזונה מנטלית" במהלך מאמץ ותזונה לאחר מאמץ מנטלי לצורך "התאוששות מנטלית".
 
וכן הלאה וכן הלאה..."כוח דחיפה מנטלי" = השגיות לעומת "כוח בלימה מנטלי" = התמודדות עם קושי.   "הסף האנארובי מנטלי" = סף השבירה המנטלית. כוח מנטלי מולד וגיל ההתבגרות של מנגנון הכוח המנטלי. פציעות מנטליות, התאששות מנטלית ועוד..